CÁC THÁNH

Tiểu Sử và Hình Ảnh 118 vị Tử Đạo Việt Nam

Tháng 1

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa01-01

Thánh Basiliô Cả và Grêgriô Nazan 02-01

Thánh Gioan Neumann -USA 05 -01

Chân phước Andre Bessette 06-01

Lễ Hiển Linh 06-01

Thánh Raymunđô07-01

Thánh Giuse Tuân 07-01

Thánh Hilariô13-01

Thánh Đa Minh Án Khảm và các bạn13-01

Thánh Anton, viện phụ 17-01

Thánh Sebastianô20-01

Thánh Anê21-01

Thánh Vinh Sơn 22-01

Thánh Matthêu Anphongsô Đậu 22-01

Thánh Phanxicô Salê 24-01

Thánh Phaolô Tông Đồ 25-01

Thánh Timôthêô và ***ô 26-01

Thánh Angela Mêrici 27-01

Thánh Tôma Aquinô 28-01

Thánh Tôma Khuông 30 -01

Thánh Gioan Boscô 31-01

Tháng 2

Đức Mẹ dâng Chúa vào Đền Thánh 02-02

Thánh Gioan Thêôphan Ven 02-02

Thánh Blasiô03-02

Thánh Agata05-02

Thánh Phaolô Miki và các bạn 06-02

Thánh Hiêronimô Emilianô08-02

Thánh Joséphine Bakhita 08-02

Thánh Scolastica 10-02

Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức11-02

Thánh Laurensô Hưởng13-02

Thánh Cyrillô và Thánh Mêthođiô14-02

Thánh Valentine 14-02

Bảy Thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ 17-02

Thánh Phêrô Daminanô 21-02

Kính Tòa Thánh Phêrô Tông Đồ 22-02

Thánh Pôlycarpô 23-02

Tháng 3

Thánh Nữ Katharine Drexel03-03

Thánh Casimirô 04-03

Thánh Perpêtua và Fêlicita 07-03

Thánh Phanxica Rômana 09-03

Thánh Ða Minh Cẩm 11-03

Thánh Nữ Louise De Marillac 15-03

Thánh Clemente Maria Hofbauer15-03

Thánh Patriciô17-03

Thánh Cyrillô18-03

Thánh Giuse Bạn Ðức Trinh Nữ Maria19-03

Thánh Turibiô Mongrôvêjô 23-03

Lễ Truyền Tin 25-03

Tháng 4

Thánh Phanxicô Ðệ Phaolô 02-04

Thánh Ða Minh Tước 02-04

Thánh Isiđôrô 04-04

Thánh Vinh Sơn Ferriê 05-04

Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh 06-04

Thánh Gioan Lasan 07-04

Thánh Phêrô Lựu 07-04

Thánh Stanislao11-04

Thánh Martinô13-04

Thánh Anselmô 21-04

Thánh Georgiô 23-04

Thánh Fiđêlê Ðệ Sigmaringa24-04

Thánh Marcô Thánh Sử 25-04

Thánh Phêrô Matia 28-04

Các Thánh Khoan, Hiến, Thành 28-04

Thánh Catarina Thành Siêna 29-04

Thánh Piô V 30-04

Thánh Giuse Tuân 30-04

Tháng 5

Thánh Giuse Thợ 01-05

Thánh Đông và Hương 01-05

Thánh Athanasiô 02-05

Thánh Giuse Lựu 03-05

Thánh Philípphê và Thánh Giacôbê 03-05

Chân Phước DAMIEN 10-05

Thánh Matthêu Gẫm 11-05

Thánh Nêrê và Achillêô 12-05

Thánh Phancraxiô 12-05

Thánh Matthias, Tông Ðồ 14-05

Thánh Gioan I 18-05

Thánh Bernađinô thành Siêna 20-05

Thánh Micae Hy 22-05

Thánh Laurensô Ngôn 22-05

Thánh Bêđa Vênêrabilê 25-05

Thánh Grêgôriô VII 25-05

Thánh Maria Mađalêna Ðệ Pazzi 25-05

Thánh Phêrô Vân 25-05

Thánh Philipphê Nêri 26-05

Thánh Hoan và Phượng 26-05

Thánh Augustinô Cantorbéry 27-05

Thánh Phaolô Hạnh 27-05

Ðức Mẹ Ði Thăm Bà Isave 31-05

Tháng 6

Thánh Justinô Tử Ðạo01-06

Thánh Giuse Túc01-06

Thánh Ða Minh Ninh 02-06

Thánh Carôlô Lwanga và Các Bạn 03-06

Thánh Phaolô Ðổng 03-06

Thánh Bonifaciô05-06

Thánh Luca Loan05-06

Thánh Ða Minh Toái Huyện05-06

Thánh Nôbertô 06-06

Thánh Phêrô Dũng, Thuần và Dương 06-06

Thánh Êphrem 09 -06

Thánh Barnabê Tông Ðồ 11-06

Thánh Augustinô Huy, Thể và Đạt 12-06

Thánh Antôn Pađua 13-06

Thánh Ða Minh Nguyên, Nhi, và Tường 16-06

Thánh Phêrô Ða 17-06

Thánh Emily Vialar 17- 06

Thánh Romualđô19-06

Thánh Louis Gonzague 21-06

Thánh Paulinô 22-06

Thánh Gioan Fisher 22-06

Thánh Tôma More 22-06

Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita 24-06

Thánh Ða Minh Minh và Chiểu 26-06

Thánh Cyrillô 27-06

Thánh Tôma Toán 27-06

Thánh Irênê 28-06

Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ 29-06

Các Thánh Tử Ðạo Tiên Khởi 30-06

Thánh Vinh Sơn Yến 30-06

Tháng 7

Thánh Tôma Tông Đồ 01-07

Thánh Philipphê Minh 03-07

Thánh Elisabeth Lusitania 04-07

Thánh Giuse Uyển 04-07

Thánh Tôn Maria Zacaria 05-07

Thánh Maria Goretti 06-07

Thánh Phêrô Tự10-07

Thánh Antôn Quỳnh 10-07

Thánh Bênêđictô 11-07

Thánh Anê Thành 12-07

Thánh Phêrô Khanh 12-07

Thánh Henri II 13-07

Thánh Camillô Lellis14-07

Thánh Bonaventura15-07

Thánh Phêrô Tuần 15-07

Thánh Anrê Thông 15-07

Đức Ba Núi Camêlô 16-07

Thánh Đa Minh Đạt 18-07

Thánh Giuse An 20-07

Thánh Laurensô Brindisi 21-07

Thánh Ignatiô Hy 21-07

Thánh Maria Mađalêna 22-07

Thánh Bregitta 23-07

Thánh Giuse Hiền 24-07

Thánh Giacôbê Tông Đồ 25-07

Thánh Gioan Kim và Anna 26-07

Thánh Giuse Xuyên 28-07

Thánh Matta 29-07

Thánh Phêrô Chrysôlôgô 30-07

Thánh Ignatiô Loyola 31-07

Thánh Phêrô Quý và Emmanuel Phụng 31-07

Tháng 8

Thánh Alphongsô Maria Liguori 01-08

Thánh Bênađô Duệ và Đaminh Hạnh 01-08

Thánh Eusêbiô 02-08

Thánh Gioan Vianney 04-08

Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả 05-08

Chúa Giêsu Biến Hình 06-08

Thánh Sixtô II và Các Bạn 07-08

Thánh Gaetanô 07-08

Thánh Đa Minh 08-08

Thánh Laurensô 10-08

Thánh Clara 11-08

Thánh Giacôbê, Antôn và Micae Mỹ 12-08

Thánh Ponitanô và Hippolytô 13-08

Thánh Maximian Kolbe 14- 08

Đức Mẹ Lên Trời 15-08

Thánh Stêphanô 16-08

Thánh Gioan Euđô 19-08

Thánh Bernađô 20-08

Thánh Piô X 21-08

Thánh Giuse Viên 21-08

Đức Maria Trinh Nữ Vương 22-08

Thánh Rôsa Lima 23-08

Thánh Bartôlômêô Tông Đồ 24-08

Thánh Louis IX 25-08

Thánh Giuse Calasanz 25-08

Thánh Monica 27-08

Thánh Augustinô 28-08

Thánh Gioan Baotixita Bị Chém Đầu 29-08

Tháng 9

Thánh Grêgoriô Cả03 -09

Thánh Phêrô Tự 05-09

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 08-09

Thánh Gioan Kim Khẩu 13-09

Kính Thánh Giá 14-09

Kính Bảy Sự Thương Khó Đức Maria15-09

Thánh Cornêliô và Cyprianô 16-09

Thánh Rôbertô Bellarminô 17-09

Thánh Emmanuel Triệu 17-09

Thánh Đa Minh Trạch 18-09

Thánh Januariô 19-09

Thánh Gioan Charles Tân 20-09

Thánh Matthêu Tông Đồ Thánh Sử 21-09

Thánh Phanxiô Phan và Tôma Thiện 21-09

Thánh Cosma và Damianô Tử Đạo 26-09

Thánh Vinh Sơn Đệ Phaolô 27-09

Thánh Venceslaô Tử Đạo 28-09

Tổng Lãnh Thiên Thần 29-09

Thánh Hiêronimô 30-09

Tháng 10

Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu 01-10

Các Thiên Thần Bản Mạnh 02-10

Thánh Phanxicô Khó Khăn 04-10

Chân Phước Seelos 05-10

Thánh Brunô 06-10

Thánh Phanxicô Trung 06-10

Đức Mẹ Mân Côi 07-10

Thánh Ðiônysiô 09-10

Thánh Gioan Lêônarđô 09-10

Thánh Phêrô Tùy 11-10

Thánh Callistô I 14-10

Thánh Têrêxa Avila 15-10

Thánh Hedviga 16-10

Thánh Margarita Maria Alacoque 16-10

Thánh Ignatiô Thành Antiokia 17-10

Thánh Phanxicô Isiđôrô Kính 17-10

Thánh Luca Thánh Sử 18-10

Thánh Brébeuf, Jogues và các bạn 19-10

Thánh Phaolô Thánh Giá 19-10

Thánh Gioan Capistranô 23-10

Thánh Phaolô Bường 23-10

Thánh Antôn Maria Claret 24-10

Thánh Giuse Thị 24-10

Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ 28-10

Thánh Gioan Đạt 28-10

Tháng 11

Lễ Các Thánh Nam Nữ 01-11

Thánh Liêm, Thắng, Vinh và Bình 01-11

Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời 02-11

Thánh Martinô De Porrés 03-11

Thánh Phêrô Phanxicô Bắc 03-11

Thánh Carôlô Borrômêô 04-11

Thánh Đa Minh Mầu 05-11

Thánh Hyacintha Gia và Liêm 07-11

Thánh Nghi, Ngân, Thịnh, Thọ và Cỏn 08-11

Kỷ niệm cung hiến Đền Thờ Latêranô 09-11

Thánh Lêô Cả 10-11

Thánh Martinô, Giám Mục 11-11

Thánh Giosaphat 12-11

Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể 14-11

Thánh Albertô Cả 15-11

Thánh Margarita Scotia 16-11

Thánh Gerrude 16-11

Thánh Elisabeth Nước Hung Gia Lợi 17-11

Kỷ niệm cung hiến Đền Thờ TPVPTĐ 18-11

Thánh Phanxicô Xaviê Cần 20-11

Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ 21-11

Thánh Cêcillia 22-11

Thánh Clêmentê I 23-11

Thánh Vinh Sơn Điểm và Phêrô Khoa 24-11

Kính trọng thể Các TTĐVN 24-11

Thánh Tôma Dụ và Đa Minh Xuyên26-11

Thánh Anrê Trông 28-11

Thánh Anrê Tông Đồ 30-11

Thánh Giuse Du 30-11

Tháng 12

Thánh Phanxicô Xaviê03-12

Thánh Gioan Ðamascênô 04-12

Thánh Nicôlao 06-12

Thánh Ambrôsiô07-12

Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 08-12

Thánh Ðamasô I 11-12

Thánh Gioanna Phanxica Đệ Chantal 12-12

Thánh Simon Hòa 12-12

Thánh Lucia 13-12

Thánh Gioan Thánh Giá 14-12

Thánh Phaolô Mỹ và Các Bạn 18-12

Thánh Phanxicô Mậu và Các Bạn 19-12

Thánh Phêrô Canisiô12 -12

Thánh Phêrô Thi và Anrê Dũng Lạc 21-12

Thánh Gioan Kenty 23-12

Lễ Giáng Sinh 25-12

Thánh Stêphanô26-12

Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử 27-12

Các Thánh Anh Hài Tử Đạo 28-12

Thánh Tôma Becket 29-12

Thánh Silvestrê I 31-12
%d bloggers like this: